LIDENSKAP FOR LØSMASSER,
LEIRE, JORD, SAND, GRUS OG STEIN!

Vi er et selskap med stor interesse for geoteknikk og de utfordringer som dårlig byggegrunn gir. Vi har som mål å bygge opp selskapet stein på stein, vi startet i 2016 med mindre oppdrag for private og har i 2017 og 2018 fått økende oppdragsmengde fra utviklere, utbyggere og næringsbyggmarkedet. Vi tilegner oss stadig bedre ferdigheter gjennom prosjekter fra våre kunder. Erfaringer kombinert med teoretisk kunnskap bidrar til at selskapets fortsatte vekst. Vi har som fremtidig mål å etablere egen feltavdeling(eget selskap) for å avdekke grunnforholdene raskt og effektivt for våre kunder.

Rapporter

Grunnundersøkelser og grunnrapporter. Vi utfører feltundersøkelser, beskrivelse av tomter, prøvegraving, totalsonderboring og CPTU.

Rådgiving

Med lang erfaring, mye kunnskap og stort engasjement utfører vi mange typer geoteknisk rådgiving for alle formål.

Kontroll

Vi utfører uavhengie, geotekniske kontroller i mange forskjellige situasjoner, i både små og store prosjekt. Vi har lav responstid. Ta kontakt!

Her kan du lese mer om hva vi kan tilby

Geoteknisk rådgivning er viktig når stadig større utnyttelse av dårlig byggegrunn blir hverdagen. Behovet for kunnskap om jordas byggetekniske egenskaper øker. Geoteknikk AS vil bidra med slik kunnskap basert på sin kompetanse, erfaring og kunnskap.
For å få riktige verdier av analysene og beskrivelsen av jordens byggetekniske egenskaper er det av stor betydning at måleresultatene registreres på en grundig måte. De undersøkelser vi benytter i våre undersøkelser er totalsondering, vingebor, prøvegraving, prøvetaking og poretrykksmåling for å finne grunnvannstanden.

I tillegg gir laboratorieundersøkelser oss svar på jordartstype ved hjelp av sikteanalyse (Hydrometeranalyse), densitetsanalyse og vanninnhold. For leire kan man bestemme skjærstyrken med vingebor i felt og ved konus, enaksialt eller triaksialt forsøk i laboratorium.

Uavhengig kontroll.

Bygningsregistrering
Vi har mye erfaring og kunnskap om radon og hva dette betyr for helse, hus, bolig, beliggenhet og byggtekniske forskrifter.

Jordas byggtekniske egenskaper

Behovet for stadig større utnyttelse av dårlig byggegrunn gjør at vi i stadig større grad trenger kunnskaper om jordas byggetekniske egenskaper. Dimensjonering av fundament til et byggverk, det vil si å beregne størrelsen på fundamentet med hensyn til bæreevne og fare for setninger, er eksempler på praktisk bruk av geoteknikken.

Andre eksempler er stabilitetsberegninger av naturlige skråninger og skjæringer og beregninger av jordtrykk mot konstruksjoner i jord, for eksempel kjellermurer og andre støttekonstruksjoner. For å beregne slikt må vi ha kjennskap til jordartsforholdene på stedet. Det får vi gjennom å utføre feltundersøkelser og laboratorieundersøkelser av jordmaterialene. I tillegg må vi ha kjennskap til hvordan jorda oppfører seg rent mekanisk, og hvordan den reagerer på forskjellige påkjenninger.

LØSMASSER, LEIRE, JORD, SAND, GRUS, STEIN